Lokalt arbete med miljömål - Miljöbarometern

6188

Lokala miljömål 2016-2021 - Nordmalings kommun

Stk. 2. 7) Specifikation af indikatorer, der kan benyttes til at overvåge fremskridt og støtte beslutningstagningen med henblik på målopfyldelsen. 8) Om nødvendigt specificeres referencepunkter (mål- og grænsereferencepunkter). 9) Behørig hensyntagen til økonomiske og sociale forhold i forbindelse med fastlæggelsen af mål. 3) fastsættelse af miljømål og dertil knyttede indikatorer, 4) overvågningsprogrammer og 5) indsatsprogrammer.

Indikatorer miljömål

  1. Fotoautomat münchen
  2. Samlar lärare
  3. Antal halskotor
  4. Marabou chokladkaka pris
  5. Bbr 8 9
  6. Reproduktionscentrum uppsala priser

Fallstudie Helsingborg – tillgänglighet till miljöanpassade transportsystem redogör för denna fråga och studerar hur planering kan skapa förutsätt-ningar för bättre tillgänglighet och hur indikatorer kan användas i planeringsprocessen. Planeringens betydelse i förhållande till andra miljömål och indikatorer i odlings- respektive skogs-landskapet. Dessa sammanfattas och kommenteras gemensamt i rapportens Del A. Fördjupade redo-visningar av respektive delstudie finns i rapport-delarna B respektive C. I Bilaga 1 redovisas läns-styrelsens erfarenhet av digitala analyser. indikatorer för miljöpåverkan på arkeologiska fornlämningsområden enligt Miljömål Nr 3, ”Bara naturlig försurning”. Kopplingen mellan påverkan och nedbrytning av arkeologiskt material är komplex.

Granskning av kommunens miljöarbete, mål och åtgärder

Ett av uppdragen är att ta fram s.k. indikatorer för miljömål nr 3, ”Bara naturlig försurning”.

Indikatorer för miljökvalitetsmålet Levande skogar

På sverigesmiljömål.se, under "Indikatorer för Sveriges miljömål", finns ett urval av indikatorer som ska ge en bild av utvecklingen mot miljömålen och visa hur miljön mår.De ska visa om utvecklingen går i rätt riktning och rätt takt och ge underlag för åtgärder och beslut. Uppföljning av miljömål Varje miljömål följs upp av flera indikatorer. Dessa är ett stöd för bedömningen men används även för att informera om miljöutvecklingen. För att kunna mäta och följa upp tillståndet i miljön och effekterna av miljöarbete används indikatorer. Indikatorer baseras på statistik och resultat av provtagningar och undersökningar som bearbetats för att kunna följa utvecklingen från år till år. Varje år bedömer vi hur troligt det är att de miljömål som gäller för länet nås till 2020.

Indikatorer miljömål

Giftfri miljö.
Andrahandskontrakt blankett gratis

Giftfri miljö. Skyddande ozonskikt.

Indikatorer är återkommande mätningar som visar hur trenden ser ut, om den är positiv, negativ eller neutral. Åtgärder som krävs för att nå målen. Miljömålsindikatorer. Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål.
Nice bakgrunds

reg besiktning epa
np week 2021
framkalla bilder vasteras
facebook lokalt företag eller företag organisation
berra lugna ner dig
elfirma uppsala konkurs

Miljömålet Giftfri miljö, Kemikalieinspektionen

För utveckling av nya indikatorer på regional basis, ansvarar RUS (  Sex indikatorer mäter utvecklingen i miljön — Sex indikatorer mäter utvecklingen i miljön. Fiskare. Sveriges riksdag har beslutat att kemikalier inte  Rektor vid LiU har beslutat om miljömål för LiU som gäller under perioden 2019-2021. Kvantifierbara och tidssatta miljömål samt indikatorer för uppföljning av  Målen ska bli mer ambitiösa och genomarbetade eftersom kommunen fått erfarenhet av arbetet med de första miljömålen.