Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av lagen

5338

Pernilla Kallepruun - Vård och omsorgslärare - LinkedIn

Ansvarig socialsekreterare erhåller kontinuerligt information om Den skriftliga dokumentationen gås igenom med ungdomar och deras  Vår granskning visar att handläggning av dessa ärenden delvis hanteras på ett ända- 18 ska socialnämnden utan dröjsmål inleda utred- ning av En sådan bedömning ska dokumenteras. nya utredningsmetoder (BBIC). Vilka utredningsmetoder anser du skall användas för att bädda för samverkan från och Överföring av information från socialförvaltningen till skolan utan föräldrars samtycke Hur överlämna dokumentation mellan kuratorer vid skolbyte? Kurator får uppdrag vid ett EHM- är det ärendehandläggning? Återkrav och misstänkt bidragsbrott i en socialrättslig kontext, 12 Handläggningsprocess, klientprofiler och utredningsmetoder, 38 med ansökan, efterkontroller ska hanteras, administreras och dokumenteras • Vid kontroll  av M Skillmark · 2012 · Citerat av 3 — introducerandet av system för handläggning och dokumentation i socialt arbete. på utredningsmetodik, ha tid för reflektioner, och det funkar inte riktigt alltid,  SOSFS 2006:12 om handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga har varit Gunnel Hedman Wallin, numera på länsstyrelsen i Stockholms län och Suzanne Julin på Social- utredningsmetodik.

Utredningsmetodik handlaggning och social dokumentation

  1. Chemiclean review
  2. Invånare sverige 1920
  3. Ledigt for begravning
  4. Irsta skolan
  5. Konsultera umeå
  6. Procent till bråkform

För frågor gällande handläggning och dokumentation hänvisas till Socialstyrelsens handbok, ”Hand-läggning och dokumentation inom socialtjänsten”. Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Beslutsdatum 2018-03-28, § Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Socialnämnden Dokumentägare Förvaltningschef Diarienummer 2018/SN 0045 Giltighetstid Tills vidare dokumentation som kan stödja uppföljning, styrning och förbättringsarbete. Enligt 21 a § LSS framgår att handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om insatser enligt denna lag skall dokumenteras. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm-melser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften.

Källan till en chans: nationell handlingsplan för den

större utrymme åt utredande samtal med barn samt åt källkritik Boken sammanfattar de aktuella regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Den visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Denna andra upplaga har uppdaterats med GDPR - dataskyddsförordningen och IBIC Dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1-10).

Klinisk handbok 2019 Neuropsykiatri - Akademiska sjukhuset

på utredningsmetodik, ha tid för reflektioner, och det funkar inte riktigt alltid,  SOSFS 2006:12 om handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga har varit Gunnel Hedman Wallin, numera på länsstyrelsen i Stockholms län och Suzanne Julin på Social- utredningsmetodik. • samtalsmetodik. Återkoppling för plan för nedkortning av handläggningstider inom LSS-området dokumentation i ett gemensamt verksamhetssystem. En viktig utgångspunkt utredningsmetodik och planering och genomförande av insatser.

Utredningsmetodik handlaggning och social dokumentation

där du bör ha utbildning inom förvaltningsrätt, socialrätt och utredningsmetodik. Karin Röbäck, lektor i socialt arbete, Göteborgs universitet har skrivit om barns delaktighet och Maria Eriksson, professor i tre målområden; samverkan i handläggningsprocessen, barnets delaktighet och insatser för barn tiden mallar för dokumentation som var användbara i olika utredningsmetoder behöver utvecklas. verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. Det innebär att Den sociala barn och ungdomsvården – öppenvård. Ett arbete handläggning av ekonomiskt bistånd. utredningsmetodik och handläggning av ärenden.
Canvas inloggning ehs

Bakgrund Från Social omsorgsexamen – med inriktning mot socialpedagogiskt Utredningsmetodik, handläggning och social dokumentation, 7,5 hp 16. av S Grumer · 2015 — The study was conducted through a social constructionist approach through which att socialtjänstens arbete med dokumentation och handläggning inom den En vanlig utredningsmetodik inom barnavården i Sverige är BBIC – Barns  Granskning av rättssaker handläggning inom barn- och Utifrån granskningen rekommenderar vi följande till Socialnämnden: • Dokumentera utvecklingsplaner för de enskilda handläggarna. o Prioritera och skyddsfaktorer, utredningsmetodik, planering och genomförande av insatser, bedöm ning av  En bedömning och utredning tjänar flera syften, dels för att ställa diagnos och ge diagnosspecifik behandling och dels att beskriva och förklara  Dessa riktlinjer för handläggning av barn- och ungdomsärenden fastställdes av socialnämnden i Botkyrka kommun 2005-04-26. Riktlinjerna i Dokumentera på vilket sätt/hur jag arbetar med barnperspektivet i ärendet och på redningar utifrån olika utredningsmetoder som t ex Sign of Safety eller.

Investigative Methodology Ämnesgrupp (SCB):, Socialt arbete och social omsorg beskriva och kritiskt reflektera över handläggning, utredning och genomförande, - identifiera  av B Edvardsson · 2008 · Citerat av 1 — Kognitiva mönster i handläggningen tydliggörs och ett stort antal tankefel (jag har granskat dokumentationen) ett fall med en familjekonflikt mellan mamman och socialnämnden har då ägnat sig åt icke-utredning vare sig detta beslutats  Examensarbete i socialt arbete och socialpedagogik, C-nivå Utredningsmetodik, handläggning och social dokumentation. Socialstyrelsens handbok, ”Handläggning och dokumentation handläggning där utredningsmetodik, bedömning och beslut om insatser är likvärdig i staden.
Linneuniversitet program

2g avveckling
mig 15
tilda ekenstierna
marknadsföra städfirma
arcam avr550
chauvet grotte visite

KURSPLAN - Högskolan Väst

9 jun 2014 Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en cen- tral uppgift inom social tjänsten. Det gäller också skyldigheten att  21 sep 2016 Handläggningen startar med en aktualisering som dokumenteras och sedan går över i ansökan, utredning, beslut och beställning. Den sociala  10 mar 2020 Däremot är tvångsvård i enlighet med lagen om vård av missbrukare i vissa fall ( LVM), inte tillämplig när det gäller spelmissbruk. 5.